Askerlik


Yurtdışında eğitim görmekte olan veya görmeyi düşünen erkek öğrenciler için askerlik işlemleri en önemli unsurlardan biri olmaktadır. T.C. Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Daire Başkanlığı tarafından açıklanan bilgilere göre öğrencilerin askerlikleri 1111 sayılı askerlik kanununun 35/c maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde belirlenmektedir. Aşağıda T.C Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Dairesi Başkanlığı tarafından açıklanan bu esasların tam metnini bulabilirsiniz. Öğrencilerimizin işlemlerini bu bilgiler ışığında gerçekleştirmeleri önerilir.

Askerlik işlemleri ile ilgili tüm bilgilere http://www.asal.msb.gov.tr/er_islemleri/weberislem.htm adresinden ulaşabilirsiniz.

Sevk Tehir Talebinde Kimler Bulunabilir?

Devlet veya kendi hesaplarına, yurtiçinde veya yurtdışında, staj, yüksek lisans, ihtisas veya doktora eğitimi alanlar, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli olup hizmetinin özelliği sebebi ile sevk tehirine ihtiyaç duyulan OHAL ve Birinci Derecede Kalkınmada Öncelikli bölgelerde görevli kamu personeli ve dünya ölçüsünde orijinal bir araştırma projesi üzerinde çalışanlar;

a) yoklama kaçağı veya bakaya olmamaları,

b) yoklama kaçağı veya bakaya suçlarından ceza almamış olmaları ve

c) 33 yaş sınırı içerisinde olmak koşulu ile sevk tehiri için başvurabilirler.

Yurtdışında master ya da doktora yapacak adaylar sevk tehir talebinde bulunabilmek için nereye başvurmalıdırlar? Erteleme süresi bitenler bu sürenin uzatılması gerektiği durumlarda ne gibi işlemler yaptırmalıdırlar?

a. Yurtdışında Milli Eğitim Bakanlığınca tanınan bir yüksek öğretim kurumunda lisansüstü öğrenim görenlerin, sevk tehir taleplerini Milli Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim Genel Müdürlüğüne yapmaları gerekmektedir.

b. Bunlardan erteleme süresi bitenlerin sevk tehirlerini uzatabilmek için, sevk tehirlerinin bitiminden en az iki ay önce, öğrenciliğinin devam ettiğine dair akseptans ile birlikte bulundukları ülkedeki T.C. Konsolosluğunun eğitim ataşeliğine başvurmaları gerekmektedir.

Yurtdışında lisansüstü eğitim yapan yedek subay adaylarının bakaya kalmaları halinde yapması gereken işlemler nelerdir?

a. Yurtdışında bulunduğu yerdeki T.C. Konsolosluğuna müracaat ederek sevke tabi olduğu celp döneminde gitmeyip bakaya kalma nedeninin tespiti için ifadesini vermesi,

b. Konsolosluklarca ifade tutanaklarının askerlik şubesine gönderilmesi,

c.Askerlik şubesince yükümlünün bakaya kalmak suçundan verildiği mahkemenin Beraat veya kovuşturmaya Yer Olmadığı şeklinde sonuçlanmasını takiben, sevke tabi olduğu celp döneminden önce öğrenciliğinin devam ettiğine dair akseptans ile birlikte bulunduğu ülkedeki T.C. Konsolosluğunun eğitim ataşeliğine müracaat etmesi durumunda, sevk tehiri uzatılabilmektedir.

Yurtdışında bulunup askerliğine karar aldırmayanlar Türkiye'ye girişte bir sorunla karşılaşırlar mı?

Yurtdışında bulunanlar, bulundukları yerin elçilik veya konsolosluğuna başvurarak askerliklerine karar aldırabilmektedir. Askerliğine karar aldırmayan ve yoklama kaçağı veya bakaya kaldığı tespit edilenler, askerliklerine karar aldırmak için en yakın askerlik şubesine müracaat ettirilirler.

Yüksek öğretimde okuyan öğrenciler ile yüksek lisans yapanların askerliklerinin ertelenmesi en son kaç yaşına kadar yapılabilmektedir?

a. Öğrencilerin askerlikleri, okudukları eğitim-öğretim kurumlarının azami öğrencilik süreleri içinde olmak ve 29 yaş sınırını geçmemek üzere haklarında tanzim edilen öğrenci durum belgelerine istinaden sonraki yıla terk edilmektedir.

Yüksek öğretimde; eğitim-öğretim süresi 2 yıl olan okullarda azami öğrencilik süresi 4 yıl, 4 yıl olan okullarda azami öğrencilik süresi 7 yıl, 5 yıl olan okullarda azami öğrencilik süresi 8 yıl, 6 yıl olan okullarda da azami öğrencilik süresi 9 yıldır.

b. Devlet veya kendi hesaplarına, yurtiçinde veya yurtdışında, staj, yüksek lisans, ihtisas veya doktora yapanların, askere celp ve sevkleri, yoklama kaçağı veya bakaya olmamak veya bu suçlarından ceza almamış olmak şartı ile kurumun teklifi üzerine, 33 yaşını doldurdukları yılın sonuna kadar tehir edilebilmektedir.

Sevk Tehirinin Esasları

Yurtiçindeki öğretim kurumlarında okuyanlar okula kayıt olduklarında, kayıtlı oldukları askerlik şubesine gönderdikleri öğrenci durum belgesine istinaden azami öğrenim süresi ve 29 yaş sınırını aşmamaları kaydıyla sevkleri bir defalığına ertesi yıla bırakılmaktadır.

Yurtdışında okuyan öğrencilerin sevkleri ise, her yıl bulundukları bölgedeki eğitim müşavirliği/ataşeliği veya konsolosluk tarafından düzenlenip onaylanarak ilk seferinde derhal, takip eden yıllarda en geç o yılın 31 Ekim tarihine kadar kayıtlı olunan askerlik şubelerine gönderilen öğrenci durum belgelerine istinaden, azami öğrenim süresi ve 29 yaş sınırını aşmamaları kaydıyla (ayrıca açık öğretim programlarında, aynı sınıfta üst üste iki yıl kalmadıkları sürece) ertesi yıla bırakılmaktadır.

Öğrencilerin mezuniyet, ilişki kesme, yatay geçiş, ilave öğretim süresi kazanma, kayıt dondurma, kayıt canlandırma, kayıt yenilememe ve yeniden kayıt gibi durumları (ayrıca açık öğretim programlarında, aynı sınıfta üst üste iki yıl kalma) en geç iki ay içerisinde kayıtlı bulundukları askerlik şubesine, öğrenci durum belgesi ile birlikte bildirilmelidir.

Bitirdiği eğitim-öğretim kurumunun dengi veya daha aşağı seviyedeki (2 yıl süreli meslek yüksek okulu bitirip tekrar 2 yıl süreli başka bir meslek yüksek okuluna/4 yıllık bir fakülteyi bitirip tekrar dört yıllık başka bir fakülteye veya 2-3 yıl süreli bir yüksek öğrenim kurumunda okuyanlar) bir okulda okuyanların öğrencilikleri nedeni ile askerlikleri ertelenmemektedir.

Örgün öğretim lisans öğrencisi iken okuduğu alan dışındaki açıköğretim fakültesine, meslek yüksek okulu öğrencisi iken okuduğu alan dışındaki açıköğretim fakültesine, açıköğretim fakültesi öğrencisi iken okuduğu alan dışındaki (kayıt sildirme şartı aranmaksızın/okuduğu alan içerisinde ise kayıt sildirme şartı ile) örgün öğretime, (bitirdikleri okulun aynı veya daha alt seviyesinde değil ise) kayıt yaptıranların aynı anda iki yükseköğretim kurumuna devamına olanak sağlandığından, ertesi yıla bırakma işlemleri yapılacaktır.

Aynı anda iki yüksek öğretim kurumunda okuyanların, bu okulların birinden mezun olmaları halinde diğer okuldaki öğrenciliği nedeni ile ertesi yıla bırakma işlemi yapılmayacaktır.

Ön lisans mezunu (açıköğretim dahil) olup, ön lisans programlarına, lisans mezunu (açıköğretim dahil) olup ön lisans veya lisans düzeyinde yeniden açıköğretime kayıt yaptıranların ertesi yıla bırakma işlemi yapılmayacaktır.

İntibak

2 veya 3 yıllık ön lisans programlarından mezun olup da lisans programına devam edebilmek için ÖSYM tarafından açılacak olan dikey geçiş sınavına katılacaklar ile kendi alanlarındaki açıköğretim lisans programlarına sınavsız kayıt yaptıracak olanlar, kayıt yaptıracakları celp dönemlerinin birinde bakaya kalsalar dahi, ertesi yıla bırakma işlemi yapılacaktır.

Dört yıl veya daha uzun süreli örgün öğretim lisans programlarına dikey geçiş için intibak programlarına kayıt yaptıranlar ertesi yıla bırakılır. Örgün öğretime intibak programlarında devam edenlerden başarılı olamayanların (bu süre en fazla üç yarıyıldır), okulları ile ilişkileri kesilmeyecektir. Bu sebeple birinci defa ertesi yıla bırakmaları sonucunda fakültelerinin üçüncü sınıfına kayıt yaptırmaya hak kazandıklarına dair belge ibraz etmeyenlerin durumları okullarına sorulur ve olumlu cevap alınanların askerlikleri ertesi yıla bırakılır.

Ancak farklı alanlardaki açıköğretim programlarına devam etmek isteyenlerin intibak programları sırasında süresiz sınav hakkı bulunması ve bu sırada öğrencilik haklarından yararlanamamaları sebebi ile ertesi yıla tehir işlemi yapılmaz.

Azami Öğrencilik Süreleri

Hazırlık sınıflarında geçen süreler azami öğrencilik süresinin hesaplanmasında dikkate alınmamaktadır. Ayrıca, okulun yönetmeliğinde belirtilen mazeretleri nedeni ile kayıt donduranların bu süreleri bir dönem/sömestır olsa bile tam yıl olarak öğrencinin yararına değerlendirilmekte ve azami öğrenim süresine eklenmektedir. Bu süre hiçbir zaman iki yıl veya dört dönem/sömestırı geçmeyecektir.

İşledikleri disiplin suçları nedeni ile en az bir dönem okuldan uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin de bu süreleri tam yıla tamamlanmak sureti ile azami öğrencilik sürelerine ilave edilmekte, ancak bu süre hiçbir zaman iki dönem/sömestırı geçmemektedir. Öğrenci kayıt dondurduğu veya okuldan uzaklaştırıldığı süre içerisinde öğrenci olarak kabul edilmekte ve ertesi yıla tehir işlemi yapılmaktadır.

2547 sayılı yüksek öğretim kanununun 44. maddesi gereğince azami öğrencilik süresi sonunda mezun olamayan son sınıf öğrencilerine(Gülhane Askeri Tıp Akademisi ve açık öğretim öğrencileri hariç) ilave sınav hakkı verilmektedir. Buna göre mezun olabilmek için 6 veya daha fazla dersi olanlara bir yıl, bu süre sonunda ders sayısını 4 veya 5'e indirenlere ilave bir yıl daha, 4 veya 5 dersi olanlara ise ders sayısını 3 veya daha aza indirmedikleri sürece birer yıllık süreler ile azami iki yıl ertesi yıla tehir edilmektedir. 3 veya daha az dersi olanlara sınırsız sınav hakkı verildiğinden bunların askerlikleri ertelenmemektedir.

Özel/Akşam ve Açık Liseler

Açıköğretim liselerinde okuyan öğrencilerin askerlikleri ertelenmemekte, akşam liselerinde okuyanların, 625 sayılı kanun gereğince kurulmuş özel liselerde okuyanların ve açıköğretim liselerinin meslek programlarına devam edenlerin ise askerlikleri ertelenmektedir.

Yurtdışında Öğrenim Görenler

Yurtdışında okuyan öğrencilerin askerliklerinin ertelenmesi, öğrenciliklerinin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tanınması şartına bağlıdır. Yasanın kendisine tanıdığı süre içerisinde yurtdışında öğrenime başladığı halde öğrenciliğinin tanınması çeşitli nedenler ile gecikmiş ve fiilen öğrenciliği devam edenlere Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bildirilmesi halinde altı aylık ek süre verilmekte, bu süre içerisinde işlemlerini tamamlayanların ertelemesi yapılmaktadır.

Çıraklık/Meslek Eğitimi

Çıraklık/meslek eğitimine katılanların askerlikleri, yurtiçinde 22 yaşını tamamladıkları yılın 31 Ekim tarihine, yurtdışında ise eğitimlerinin bitimini takip eden ilk 31 Ekim tarihine kadar, yurtiçinde çıraklık eğitim merkezi müdürlükleri, yabancı ülkelerde ise konsolosluklar veya çalışma ataşeliklerince doldurulup onaylanan belgeye istinaden ertelenmektedir. Bu belge,

http://www.asal.msb.gov.tr/er_islemleri/kursertelemebelgesi.DOC

adresinden temin edilebilir.

Sevk Tehirleri

1111 sayılı askerlik kanununun 31. maddesine göre, lise ve dengi okul mezunlarının sevkleri, askerliklerine karar aldırıp dilekçe ile talep etmeleri durumunda, işleme tabi oldukları doğumluların sevk tarihinden itibaren iki yıl, 2-3 yıllık meslek yüksek okulu mezunu veya 4 yıl veya daha fazla süreli fakülte terkler için ise bir yıl süreyle ertelenmektedir.

Sevkleri her ne sebeple olursa olsun tehir edilenlerden, sevk süresi bitiminde öğrenci olduğu anlaşılanlar ertesi yıla bırakılırlar. Sevklerinin tehirini talep etmeyerek askere gitmek isteyenler, sevk tehir süresi içerisinde istedikleri zaman bu taleplerinden vazgeçebilirler. (Bakaya kalanlar dahil)

Öğrenci iken askere gitmek için talepte bulunup dilekçe ile başvuranların, askerliklerine karar alınır ve askerlikleri planlanır. Bunların okullarından ilişkilerini kesmeleri istenmez. Öğrenimlerine devam edeceklerinden, yeniden ertesi yıla bırakılmasını talep edenlerin bu istekleri kabul edilir.

Yoklama kaçağı veya bakaya olmamak (sınava girdiği yılın celp dönemlerinden birinde bakaya kalanlar hariç) kaydıyla, o yıl ÖSS sınavına katılacaklarını belge ile ispat edenlerin sevkleri önce Ağustos celbine, daha sonra ÖSS sınavını kazandığını (ÖSYM'ce tespit edilen barajın üzerinde puan alanlar) belgelemeleri halinde Kasım celbine kadar, meslek lisesi mezunu olarak yüksek öğretim programlarına sınavsız kayıt yaptıracaklarını belgeleyenler ile uzman erbaş ve uzman jandarma yetiştirilmek üzere yapılan sınavlarda başarılı olduklarını belgeleyenlerin ise sevkleri Kasım celbine kadar ertelenir (Sevk tehir süresi içinde olup yoklama kaçağı/bakaya olanlar dahil). Bunlardan ek yerleştirme sonucu bir yüksek öğretim kurumuna yerleştirilenlere sevkin son tarihinden sonraki bir tarihte kayıt hakkı verilmesi durumunda kayıt tarihinin son gününe kadar belge verilir. Bu tarihe kadar kayıt yaptırmayanlar bakaya takibine alınır. Meslek yüksek okulu ve açıköğretim ön lisans programlarından mezun olarak, lisans programına devam edebilmek için Dikey Geçiş Sınavına girecek olanlar ve sınavsız olarak kayıt hakkı kazananlardan sınava girdiği yılın celp dönemlerinin birinde bakaya kalanlar, Kasım celbine ertelenir.

Diploma Denkliği

Yurtdışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olanların diplomalarının denkliğinin kabul veya reddi, Yüksek Öğretim Kurulunun yetkisinde olduğundan, YÖK'ün denklik kararı (lisans düzeyinde, ön lisans düzeyinde veya denkliğin reddi) sonucunda yükümlülerin statüleri belirlenmektedir.

Yurtdışında master veya doktora yapan öğrenciler, sevk tehir taleplerini Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Öğretim Genel Müdürlüğüne iletmelidirler.Bunlardan, erteleme süresi bitenler sevk tehirlerini uzatmak için, tehirlerinin bitiminden en az iki ay önce, öğrenciliğinin devam ettiğine dair akseptans ile bulundukları ülkedeki T.C. Konsolosluğu'nun Eğitim Ataşeliği'ne başvurmalıdırlar.

Yurtdışında lisansüstü eğitim alan yedek subay adaylarının bakaya kalmaları durumunda, bulundukları yerdeki T.C. Konsolosluğu'na giderek kalmalarının nedenine dair ifade vermeleri, bu ifade tutanaklarının konsolosluk tarafından askerlik şubesine gönderilmesi, askerlik şubesi tarafından yükümlünün verileceği mahkemenin پgBeraatپh veya پgKovuşturmaya Yer Olmadığıپh şeklinde sonuçlanması ve sevke tabii olduğu celp döneminden önce öğrenciliğinin devam ettiğine dair akseptans ile bulundukları ülkedeki T.C. Konsolosluğu'nun Eğitim Ataşeliği'ne başvurmaları durumunda, sevk tehiri uzatılabilmektedir.

Yurtdışında bulunup, askerliğine karar aldırmayanlar Türkiye'ye girişte bir sorun ile karşılaşmamak için yurtdışında bulundukları yerdeki elçilik veya konsolosluğa başvurarak askerliklerine karar aldırabilirler. Askerliğine karar aldırmayıp yoklama kaçağı veya bakaya kaldığı tespit edilenler, askerliklerine karar aldırmak için en yakın askerlik şubesine müracaat ettirilirler.

DİKKAT

-Sitemizin "Askerlik bilgileri" bölümü öğrencilerimize kolaylık ve bilgi akışı sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

-UED bu bilgileri, T.C Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Dairesi Başkanlığı web sitesinin halka açık bilgilerinden derlemekte ve yayın anında doğru bilgileri aktarabilmek için özen göstermektedir.

-Ancak burada verilen bilgilerin doğruluğundan ve uygulamalara uymaması halinden UED ve/veya ilgili kurumlar sorumlu tutulamaz.

-İlgili kurumlar bu bilgileri her an değiştirme hakkına sahiptirler.Herhangi bir aksaklığın olmaması için lütfen ilgili kurumların kendi sayfalarını kontrol ediniz.

-İlgili kurumların askerlik bilgi ve şartlarını değiştirmesinden UED sorumlu değildir.